Køreskolen DriveZone

Nedestående bekendtgørelse er modtaget fra færdselsstyrelsen og gælder fra d. 6/4-2021


Hvem gælder reglerne for?


Samtlige landets køreskoler, køretøjer og lokaler, hvortil der er offentlig adgang, og herunder

1) personer, der deltager i praktisk eller teoretisk køreundervis- ning,

2) personer, der deltager i praktiske eller teoretiske køreprøver,

3) personer, der deltager i vejledende helbredsmæssige køretest,

4) personer, der deltager i skriftlige forprøver eller afsluttende prøver i forbindelse med godkendelse som kørelærer,

5) øvrige personer over 12 år, der er til stede i et lokale eller køretøj, hvorfra der foretages teoretisk eller praktisk køreundervisning eller hvorfra der foretages teoretisk eller praktisk prøver,

vejledende helbredsmæssige prøver, eller skriftlige forprøver eller afsluttende kørelærerprøver.

Køreskoler, der udfører kørelæreruddannelse, er også omfattet af reglerne.

I det omfang undervisningsstedet er omfattet af anden regule- ring, herunder Undervisningsministeriets regulering og regulering af ungdomsskoleundervisning, skal denne følges.


Mundbind mv.


Der er som udgangspunkt krav om mundbind eller visir ved deltagelse i praktisk eller teoretisk køreundervisning og ved deltagelse i praktiske eller teoretiske køreprøver, vejledende helbredsmæssig køretest og skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, når man befinder sig i et køretøj med andre eller i et lokale, hvortil offentligheden har adgang.

I forhold til praktisk køreundervisning og prøver gælder dette, når man befinder sig i et køretøj med andre.

Kravet om mundbind gælder for alle personer, der deltager i undervisningen eller prøven, samt personer over 12 år, der i øvrigt befinder sig i lokalet eller køretøjet, hvorfra der foretages undervisning, prøver eller vejledende helbredsmæssige køretest.


Undtagelser:


Kravet om mundbind gælder ikke ved deltagelse i teoretisk køreundervisning eller ved aflæggelse af teoriprøve eller skriftlig forprøver eller afsluttende prøver, når deltagerne sidder ned, el- ler når man befinder sig alene i et køretøj, fx ved undervisning på manøvrebane eller køreteknisk anlæg.

Kravet om mundbind gælder endvidere ikke for undervisere og øvrige medarbejdere tilknyttet den pågældende køreskole eller prøvested, som ikke har kontakt til andre eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil de øvrige personer ikke har adgang.

Dette vil fx kunne være administrativt personale tilknyttet skolen.

Kravet om mundbind gælder heller ikke for undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i holdlokaler. Der er som udgangspunkt tale om et ”hold”, når der undervises i teori i et teorilokale. Praktisk køreundervisning i en skolevogn er i denne sammenhæng ikke omfattet af begrebet ”holdundervisning”. Kravet om mundbind gælder heller ikke for undervisere m.v. ved indledende holdundervisning, der foregår udenfor på manøvrebane eller køreteknisk anlæg.


Foregår der iforbindelse med denne undervisning indledende holdundervisning eller uddannelsesaktiviteter i et lokale, vil aktiviteten være omfattet undervisning i et hold inden for.

Som ved øvrige aktiviteter i landet gælder kravet om mundbind eller visir ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Derudover kan mundbindet eller visiret fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, fx ved kortvarig indtagelse af mad og drikke, hvis politiet skal foretage identifikation eller hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med udsynet.


Coronapas


Med coronapas skal elever og prøvetagere dokumentere følgende over for undervisere, den prøvesagkyndige eller andre personer tilknyttet lokalet eller køretøjet:

1) negativt test, der er højst 72 timer gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

2) positiv test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, eller

3) gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Dokumentationen kan foreligge både i papirformat og elektronisk, og navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

For yderligere information om coronapas, henvises der til sundhedsmyndighedernes information herom.

Coronapasset skal forevises ved ankomst til et lokale eller køretøj, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over og hvortil offentligheden har adgang:

  • -  Lokaler og køretøjer, hvorfra der afvikles teoretisk køreundervisning, praktisk køreundervisning, teoretiske køreprøver, praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssig køretest,

  • -  Lokaler eller køretøjer, hvorfra der afvikles forprøver eller afsluttende prøver.

    Der er ikke krav om coronapas i følgende tilfælde:

  • -  Børn under 15 år,

  • -  Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test,

    - Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.


Bortvisning


Bortvisning skal ske i følgende tilfælde:
1) ved uberettiget undladelse af brug af mundbind

2) hvis der ikke kan fremvises gyldigt coronapas.